අපි කවුද?

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම අපේ ජාතියේ හට දිගටම සවන් දෙනු ඇත: වෙළඳ ප්‍රචාරණයේ සිට ධුර කාලය දක්වා.

මෙය එක් වරක් කළ ව්‍යාපාරයක් නොවේ. අපගේ මව්බිමෙහි පූර්ණ හැකියාවන් ළඟා කර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමේ පළමු පියවර මෙය වන අතර, ඒ සියල්ල ආරම්භ වන්නේ එක් පියවරකින් වන අතර තීරණය ඔබ තුළ පවතී.

Subscribe to Our Newsletter

CONTACT >

T: +94 011 2 50 99 50/ +94 076 659 0180/ +94 77 361 0777

F: +94 011 2 50 99 50

E: information@ajanthaperera.com

© 2023 by Make A Change.
Proudly created with Wix.com